คณะครูและบุคลากรข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนพุทไธสง  สพม.๓๒


รายการ
จำนวน (คน)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำการ
๑๐๙
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว
๑๒
เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ครูธุรการ
ครูชาวต่างชาติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
๒๐
รวม
๑๗๘
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครูผู้ช่วย
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครูชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู
   ครู
   ครู

   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ

   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู 
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ

   ครู
   ครู
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู
   ครู
   ครูผู้ช่วย
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ

   ครู
   ครู (อัตราจ้าง)
   นักการภารโรง
   ครู
   นักการภารโรง
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครูผู้ช่วย
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครูผู้ช่วย
   นักการภารโรง
   ครูผู้ช่วย
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครูผู้ช่วย
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู (พนักงานงานราชการ)

   ครู (อัตราจ้าง)
   ครู
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   ครู (พนักงานงานราชการ)
   พนักงานพิมพ์ดีด
   ครูธุรการ
   (อัตราจ้าง)
   นักการภารโรง
   นักการภารโรง
   ยาม
   ยาม
   (อัตราจ้าง)
   นักการภารโรง
   นักการภารโรง
   นักการภารโรง
   นักการภารโรง
   นักการภารโรง
   (อัตราจ้าง)
   (อัตราจ้าง)
   นักการภารโรง

   นักการภารโรง

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:46:41 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น