ข้อมูลโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียน ระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๓ มีเนื้อที่ ๘๓ ไร่
๑๒ ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ ๓  หมู่ ๔  บ้านเตย
ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๔-๖๘๙๐๑๔  มีนักเรียนจำนวน ๓,๕๑๖ คน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๗๘ คน  โดยมีนายสุพจน์  สินสุวงศ์วัฒน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
สุขา  สังฆัสสะ สามัคคี-  ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข
คำขวัญของโรงเรียน
          ประพฤติดี  มีวิชา  สามัคคี  มีวินัย
สีประจำโรงเรียน
          สีม่วง-ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
          ต้นอินทนิล
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
          เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร พระนามว่า     "พระพุทธรัตนมาลา"
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
          ศาลหลวงพ่ออุดม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
          รักสะอาด  มารยาทงาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนพุทไธสงเป็น "แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน"
  สัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูป เปลวเทียนอยู่บนมือประสานล้อมรอบด้วยเกลียวเชือก รอบนอก คือ กลีบบัว ๙ กลีบ ข้อความข้างใน เป็นชื่อของโรงเรียนและคำขวัญของโรงเรียน
·         กลีบบัว ๙ กลีบ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าและสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ริมสระบัว
·         เกลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียว
·         มือประสาน หมายถึง การรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์
·         เปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างทางปัญญา


วิสัยทัศน์

            ภายในปี ๒๕๕๘  โรงเรียนพุทไธสงเป็นโรงเรียนชั้นนำ  ผู้เรียนมีคุณภาพ  รักสะอาด  มารยาทงาม  เลิศล้ำเทคโนโลยี  มากมีแหล่งเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
            ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  เทคโนโลยี  และการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
            ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
            ๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และอนุรักษ์ความเป็นไทย
            ๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
            ๕.  พัฒนาแนวคิดปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง " ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            ๖.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น