คณะผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารจากอดีตสู่ปัจจุบัน

รายชื่อฝ่ายบริหาร โรงเรียนพุทไธสง 

โรงเรียนพุทไธสง มีผู้อำนวยการ ๑ คน และรองผู้อำนวยการจำนวน ๕ คน ดังนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์
รองผู้อำนวยการ ๕ ฝ่าย มีดังนี้
๑. รองฯ ฝ่ายบริหารงบประมาณ นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง 
๒. รองฯ ฝ่ายบริหารงานบุคคล นายสดศรี สุดเต้ 
๓. รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ 
๔. รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ นางสาววราอินทร์ ปุผาลา 
๕. รักษาการรองฯ ฝ่ายพัฒนานักเรียน นายจรรยา จิตไธสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น